Bát chánh đạo là gì? Bát tà đạo?

LỘ TRÌNH TÂM BÁT TÀ ĐẠO VÀ BÁT CHÁNH ĐẠO

 • Tà và Chánh ở đây là 2 Ngả đường của Tâm, chỉ là Pháp chế định, không có ý nói về Tốt hay xấu.
 • Ngà Tà : Là dẫn tới Phiền não Thế gian
+ Ngả Chánh : Là dẫn tới Niết bàn.
Giác ngộ về KHỔ – NGUYÊN NHÂN – TRẠNG THÁI DIỆT KHỔ và CON ĐƯỜNG DIỆT KHỔ nên mới biết về 2 Lộ trình tâm này.
Bát Tà Đạo chính là Tập Đế
 • Khổ : Sinh, Lão, Bệnh, Tử là khổ – Chia lìa là khổ, Tiếp xúc điều xấu xa nguy hại là khổ – Cầu mong, kỳ vọng không đạt là Khổ và Tóm lại Lệ thuộc vào Lộ trình tâm là Khổ.
 • Nguyên nhân Khổ (TẬP) : Do hiểu nhầm (Vô Minh) nên Lệ thuộc vào Cảm Thọ dễ chịu, Khó chịu, Trung tính mà sinh ra Thích, Ghét, chán với đối tượng khi tiếp xúc (Cảnh Tướng) sinh ra 3 loại khổ (Hoại Khổ, Khổ khổ và Hành khổ)
+ Lộ trình Tâm hiểu nhầm 8 Tà: ( Tà Niệm – Tà tư duy, Tà Kiến hay Vô Minh là Tâm Biết Cảnh) nên phát sinh (Thích-Tham, Ghét-sân, Chán-Si) rồi sinh ra Tà Định (Tập trung) – Tà Tinh Tấn (Hăng hái) trên đối tượng CẢNH TƯỚNG vì thế mới có Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Mạng với CẢNH TƯỚNG và vì vậy có Sầu bi ưu não.

BÁT CHÁNH ĐẠO (Sau khi được Học về Chánh Kiến hiệp thế hay Văn Tuệ) thì lộ trình tâm Thay đổi nếu Thực hành lối sống này.

 • DIỆT (Trạng thái Diệt khổ)
 • ĐẠO (Con đường Bát Chánh Đạo) bao gồm
 • Chánh niệm (1) trên cảm giác nổi trội trên Thân – (Chánh tinh tấn (2) – Phát sinh Chánh Định (3) (Tỉnh Giác) – Giác ngộ về TÍNH KHÔNG – TÂM GIẢI THOÁT.
 • Chánh tư duy (4) (Tư Tuệ) trên đối tượng Cảm thọ, Tâm, Pháp (Tứ Niệm Xứ) – Chánh Kiến (5) trên Thân sinh khởi (Thân chứng) – Giác Ngộ về VÔ TƯỚNG là Tâm biết Tâm – Biết rõ các Đối tượng thực tại là Cảm Thọ nó có tính chất sinh diệt nên Vô Thường, Mặc dù có vị NGỌT (Dễ chịu) nhưng nó rất NGUY HIỂM (Nếu lệ thuộc) nên hoàn toàn Xuất Ly (Buông lệ thuộc) Kết quả là Có CHÁNH NGỮ(6), CHÁNH NGHIỆP(7), CHÁNH MẠNG (😎 (Lời nói, việc làm, hành động không phát tác Khổ não – TU TUỆ hay Pháp Thành)
  Như vậy trước khi Giác Ngộ về con đường Diệt khổ (Bát Chánh Đạo) thì đã giác ngộ ra con đường dẫn tới Phiền não trước (Bát Tà Đạo) ngay Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng đề cập khá nhiều lần hay trong Đại tạng Kinh đọc hết sẽ thấy nằm trong rất nhiều các Bài Kinh như Kinh Đoạn Giảm (Sallekha Sutta) nói về Tà Tư Duy hay Nhiều bài kinh nói về Tà Kiến…

You may also like...

1 Response

 1. admin says:

  Nhiều nơi cho Lộ trình Chánh Kiến lên đầu đó là Bát Chánh Đạo hiệp thế