Như lai nghĩa là gì? Tại sao gọi là Phật Tổ Như Lai?

+ Đức Phật Như Lai ai cũng biết vì hay gọi PHẬT TỔ NHƯ LAI trong phim Tây Du Ký, nhưng hầu như không ai biết nghĩa của từ này, đại đa số đã biết cho rằng nghĩa của Như Lai là đến như vậy và đi như thế hay Như là Chân Như và Lai là thời gian

+ Nghĩa đúng của Như Lai là : Không đến từ đâu cả và Không đi về đâu cả vì các Pháp là Sinh Diệt liên tục , Sinh ra là do Duyên khởi này và Mất đi là Do duyên khởi khác. Các nhân cứ tiếp xúc (Duyên) là diệt ngay và sinh quả mới , rồi các quả 1 này tiếp xúc (Duyên) lại diệt ngay sinh quả mới 2 – Cứ liên tiếp sinh diệt nên KHÔNG ĐẾN và KHÔNG ĐI mà chỉ có Sinh lên rồi Diệt đi, XUẤT HIỆN DUY NHẤT 1 lần rồi mãi mãi Biến mất.

VÍ DỤ : Tiếng Trống do DÙI trống tiếp xúc mặt trống thì Sinh ra – Vậy trước khi nó sinh ra nó từ đâu? Rõ ràng NÓ KHÔNG ĐẾN TỪ ĐÂU CẢ, nó do Duyên xúc mà Sinh. Và sau khi tiếng trống cất lên xong thì nó nằm ở đâu> Thật ra nó đã bị DIỆT nên không còn nằm ở đâu cả. Nghĩa của NHƯ LAI là như vậy đấy !

+ Đây gọi là Thuyết Duyên Khởi hay Nhân Duyên hay Nhân Quả.
+ Vì Vậy NHƯ LAI đại diện cho SỰ THẬT CHÂN LÝ và Loài người không thể Hiểu được nếu không học PHÁP nên trong Tây Du Ký , Tôn Ngộ Không đại diện cho Ý thức loài người – Chiến đấu với NHƯ LAI là Sự thật – Kết quả TNK bị đày khổ não 500 năm ở Ngũ Hành Sơn ám chỉ vì Không Hiểu được NHƯ LAI (Sự thật) nên mới Phiền não, Cho đến ngày gặp ĐƯỜNG TAM TẠNG dẫn đi lấy KINH (Pháp) mới giác ngộ được TÍNH KHÔNG (Tôn Ngộ Không) thì mới thành Đấu Chiến Thắng Phật (Thắng Trí – Thắng Tri đối tượng Pháp)

You may also like...