Cái chết là gì? Chết liệu có hết?

– Hầu hết nhầm lẫn người học Đạo là để lên Niết bàn hay Cõi thiên nào đó hoặc luân hồi sang một kiếp sống mới hạnh phúc hơn, may mắn hơn

– Số còn lại cho rằng CHẾT LÀ HẾT không còn gì nữa, nhưng sự thực nếu vẫn còn THAM SÂN thì khi chết đó chỉ là Qua đời, các Bất toại nguyện không thể giúp chúng ta CHẾT HẾT mà tiếp tục sinh quả Luân hồi và trầm luân đau khổ.

– Đây là cuộc chơi Luân hồi do “Đấng tạo hóa” tạp ra Game này.

+ Sự thực học ĐẠO là để CHẾT THẬT : Không còn Tham sân mong cầu sự sống nên chi Chết vị đó không còn ĐI VỀ ĐÂU, LUÂN HỒI cõi nào nữa (Như Lai) tức là THOÁT LUÂN HỒI, đó mới là cái CHẾT THẬT – Vĩnh viễn thoát khỏi cuộc chơi Luân hồi.

You may also like...