Chân như bản thể , Tự tánh, Tánh không, Đại ngã, Niết bàn…. là những cái gì?

Bản thể, Chân như, Giác ngộ Tánh, Đại Ngã, Tánh Không…

  • Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta Đang sống trong Tham sân si là thế giới biến hiện của Tục thế , tức là trong mê lầm – Đó là sự vô thường của vạn Pháp.
  • Tu tập là Thấy được Chân như bản ngã Thường hằng trong sạch vốn có của Vạn Pháp, ở đó có Thanh tịnh, niết bàn, không Tham sân si hay Tánh Không…, – Thấy Giác Ngộ Tánh, Tánh Không, Đại Ngã, Chân như…. là Niết bàn.
    TUY NHIÊN
  • Đại đa số không hiểu cái Chân như bản ngã, Tánh Không, Giác ngộ Tánh, Bản thể, Đại ngã, Không Tham Sân si đó là gì, Không mô tả được nên hay NÓI : Thứ Đó phải TỰ THẤY, không thể mô tả được văn tự. Đa số chỉ mô tả ví dụ:
  • Như Nước biển và Sóng biển, Sóng biển là Tục thế, nó từ Chân thế là Biển, Sóng lặng là về Biển, Sóng là Biển mà biển cũng là sóng, Sóng chỉ là biến hiện của Biển
+ Vì chưa ai THẤY được, CHỨNG được nó ra sao nên MƠ HỒ về NÓ, chả hiểu làm sao mà về được điều đó, khi nào , bao giờ nên bảo nhau : CỨ TU TẬP ĐI, Hết kiếp này không được thì tạo Nhân cho Kiếp sau tốt lành để Tu tập tiếp mà THẤY NÓ.

Mục đích của GIÁC NGỘ là THOÁT KHỔ, và con đường đã chỉ rõ là Chánh niệm về cảm giác. Nhưng nhiều nhà NC lại đi tìm giác ngộ là phải Hiểu về Vũ trụ, Vạn pháp, Bản thể chân thể – Hy vọng cái giác ngộ đó sẽ THOÁT KHỔ nhưng nếu không Chánh niệm vè CẢM GIÁC thì sao THOÁT KHỔ ĐÂY? Hiểu về Bản thể hay Chân thể gì đó có quan sát được CẢM GIÁC đang khó chịu hay Dễ chịu trên THÂN không? Và câu hỏi ngược lại : Nếu đã xuất ly được lệ thuộc về Cảm giác trên thân – Thoát khổ rồi thì có cần phải tìm hiểu hay đi về Chân thế chân như nữa hay không?

You may also like...