Có cần thiết phải tích lũy Tài sản?

+ Có 2 loại Tích Lũy :

 1. Tích Lũy tài sản bên ngoài và
 2. Tích Lũy giá trị bản thân bên trong – Tích lũy giá trị bản thân bên trong là : THÁI ĐỘ với Giá trị bên ngoài.

 1. Tích Lũy trài sản bên ngoài : Tiền bạc, Nhà cửa, xe cộ… và đây được coi là Phương tiện sống
 2. Tích Lũy giá trị bản thân cũng có 2 loại : (Loại 1) Tích lũy hiểu biết Thế gian để làm phương tiện hỗ trợ cho việc Tích Lũy Văn tuệ về Pháp học (Minh) hay (loại 2). Tuy nhiên việc tích lũy giá trị Thế gian (1) mà không tích lũy giá trị (Pháp) thì dẫn đến hiểu biết VÔ MINH và dẫn tới

  + Vô Minh : Lệ thuộc (Phiền não hoặc Hạnh phức) với các Giá trị bên ngoài khi có nó hay không có nó.
  + Minh (Pháp) : Không có tư tưởng Lệ thuộc với các giá trị bên ngoài ( Luôn an lạc nếu có hay không có nó)

  NHƯ VẬY người có PHÁP là Có Tài sản bên ngoài nhưng Không có Tư tưởng lệ Thuộc với nó.
  Khác với người Không Pháp (Vô Minh) là có tài sản hoặc không nhưng LUÔN MONG CẦU, LỆ THUỘC, PHIỀN NÃO, KHỔ SỞ khi có hay không có nó.

You may also like...