Giải thích bí mật về hiện tượng sống lại quá khứ Déjà Vu, Jamais Vu, Presque Vu

  • Các hiện tượng lỗi của Ý THỨC (Ý tư duy và Thức nhận biết) khi xử lý các thông tin và ở đây là tín hiệu của Thùy Thái Dương và Hồi hải mã.
  • Hiện tượng 1 : Déjà Vu : Thấy như mình đã từng bắt gặp cảnh này ở đâu rồi, nhưng thoáng qua rất nhanh rồi mất luôn.
  • Hiện tượng 2: Jamais Vu ngược lại là thấy xa lạ với những thứ hàng ngày rất quen thuộc.
  • Hiện tượng 3 : Presque Vu là Thấy mà không sao nói ra đúng nó được.
    Đây là cơ chế vận hành của Thùy Thái Dương và Hồi Hải Mã trong não bộ là 2 cơ quan xây dựng và hình thành Ký ức – Khi bị xử lý lỗi hay xử lý chậm, nó sẽ tạo ra 3 hiện tượng này.
    Đã có bạn nào từng thấy mình bị trải qua 3 hiện tượng này chưa?

You may also like...