Thuyết duyên khởi – nhân quả là gì? thế nào là Nhân quả? nghiệp báo?

  • Tất cả các Pháp (sự vật hiện tượng trong Vũ Trụ) khi cứ 2 NHÂN (Vật chất, Thông tin) tiếp xúc và theo Duyên (Đủ năng lượng) sẽ KẾT HỢP thành 1 hay Nhiều QUẢ mới làm 2 Nhân kia bị DIỆT NGAY LẬP TỨC.
  • Tất cả các Pháp (sự vật hiện tượng trong Vũ Trụ) chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong đời rồi diệt luôn (Vô thường) chứ không tồn tại mãi mãi hay Biến đổi (Cái mà thấy biến đổi hiện tại là vì thấy cái trước và sau liên quan nên chúng ta Tưởng là nó biến đổi)
  • Mỗi 1 sát na (Đơn vị thời gian hầu như ko thấy được, đo được) cứ có TIẾP XÚC với nhau và Đủ Duyên thì cả 2 NHÂN đều bị diệt rồi, tạo ra Kết QUẢ mới – Gọi là NHÂN QUẢ.
  • Ví dụ Ngọn nến : Parafin tiếp xúc với O2 và đủ Duyên (Nhiệt) là tạo Tia lửa (Quả) – liên tục sinh diệt trong sát na nhưng mắt người chỉ thấy 1 Ngọn nến cháy sáng cả tiếng đồng hồ và cho rằng Ngọn nến Vô thường trong 1h (Nhưng sự thật Vô thường trong 1 sát na và trong 1h có thể có 1 triệu Satna như vậy)
+ Một hạt Cam gieo xuống đất , chăm sóc đủ phân bón nước ánh sáng 10 năm ra cây cam và Quả cam : Chúng ta hiểu là : Nhân nào quả ấy (Nên mới hiểu về Nhân quả như cách này) – Đây là quan sát THÔ TẾ trong khái niệm loài người còn Sự thật : Mỗi 1 sát na Hạt cam cũng sinh diệt khi tiếp xúc nước, phân, ánh sáng…. cho đến khi 10 năm ra quả là sinh diệt hàng tỷ lần.
+ Do khám phá ra SỰ THẬT Duyên Khởi nên khám phá ra tính chất các pháp là Vô thường, sinh lên rồi diệt đi, không thường hằng không thường trú, sinh không từ đâu đến, diệt không đi về đâu, xuất hiện một lần duy nhất.
  • Vì các Pháp xuất hiện 1 lần duy nhất Trong đời và biến mất mãi mãi nên : MỌI PHÁP LÀ VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ.
  • Vì các Pháp xuất hiện 1 lần duy nhất Trong đời và biến mất mãi mãi nên : KHÔNG CÓ LINH HỒN đầu thai các kiếp mà phải hiểu là Tâm thức chúng ta đang sinh diệt liên tục khi sống và khi chết nếu còn Linh Hồn như quý vị nghĩ thì nó cũng đang sinh diệt từng sát na. Và lượng thông tin đầu thai nếu có sang Thai mới cũng sẽ sinh diệt liên tục khi đủ duyên tiếp xúc với nhau.

You may also like...