Con đường Trung đạo là gì?

  • Loài người thường bị rơi vào 2 thái cực đoan : 1 là Quá lo lắng sợ hãi những điều chưa rõ ràng, thần bí hay vu vơ nên bị động, ba phải hay cầu cứu níu kéo những gì có thể giúp mình từ bên ngoài dần dần lệ thuộc hoàn cảnh – Nên vô cùng phiền não khổ Tâm
  • Thái cực 2 : Quá lạc quan, chủ quan, phấn khích, dẫn đến hấp tấp vội vàng hoặc bảo thủ, đóng cửa hết mọi thứ bên ngoài dần dần tự mãn tự đại coi mình là nhất nhưng kết cục nếu kết quả không như ý thì lại xót xa, đau khổ, hối tiếc, ân hận, day dứt hoặc bị trầm cảm.
    Giống như vừa qua Thủ Tướng nói : Tuyệt đối Tránh 2 thái cực với cuộc chiến Covid : Thái cực lo lắng sợ hãi và Thái cực chủ quan coi thường.
  • Hãy đi con đường “TRUNG ĐẠO” đúng nghĩa từ Hiểu biết ĐÚNG SỰ THẬT VỀ KHỔ – NGUYÊN NHÂN KHỔ – TRẠNG THÁI DIỆT KHỔ và CON ĐƯỜNG THÂN CHỨNG qua Văn – Tư – Tu (Bát Chánh Đạo)
  • Sự thật chúng ta phải có trí tuệ : KHỔ nơi TÂM, chỉ cần quan sát sự sinh diệt của LỘ TRÌNH TÂM thức để hiểu biết đúng sự thật sự SINH DIỆT của nó, Vị ngọt và Sự nguy hiểm của Cảm giác trên Thân để tránh cả 2 Thái cực Thích Ghét từ đó An nhiên tự tại. Sau đó chúng ta Bình thản sáng suốt xử lý công việc thì KẾT QUẢ cũng sẽ luôn tốt nhất nhưng CŨNG KHÔNG LỆ THUỘC vào nó.

Câu chuyện nguyên gốc về con đường Trung đạo : Theo WIKIPEDIA

“Này các tỉ-khâu, có hai điều thái quá, người xuất gia không nên theo. Thế nào là hai? một là mê đắm dục lạc, hạ liệt, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Hai là tu khổ hạnh, khổ đau, không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Này các tỉ-khâu, chính nhờ từ bỏ hai điều thái quá này, Như Lai giác ngộ trung đạo, con đường đem đến pháp nhãn, trí huệ đưa lại an tịnh, thượng trí, chứng Niết-bàn.Này các tỉ-khâu, Trung đạo do Như Lai giác ngộ, đem đến pháp nhãn, trí huệ đưa lại an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn là gì? Chính là Bát chính đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định”.

You may also like...