Chánh tri kiến – Tà kiến – Hiểu biết đúng về Tưởng Tri, Thắng Tri, Tuệ Tri và Liễu Tri

Chánh tri kiến – Tà kiến – Hiểu biết đúng về Tưởng Tri, Thắng Tri, Tuệ Tri và Liễu Tri
+ Có 4 loại nhận biết (hiểu biết) cơ bản để thấu hiểu PHÁP
  1. TƯỞNG TRI : Hiểu biết là Mình là chủ thể biết(Subject), và cảnh vật hiện tượng bên ngoài là đối tượng (Object) được biết và Subject biết rõ về Object – cái này gọi là TƯỞNG TRI (cái biết sai lệch sự thật)
  2. THẮNG TRI: Dùng cái biết TRỰC GIÁC (Hệ thống giác quan mắt mũi tai lưỡi thân ý, chỉ ghi nhận các tín hiệu thông tin khi tiếp xúc và DỪNG LẠI) – gọi là THẤY MÀ KHÔNG BIẾT – Để trực giác hành động, xử lý – Cái nhân biết này gọi là THẮNG TRI (Nhiều khi được gọi là Giác Ngộ về Không Tánh)
  3. TUỆ TRI: Khi các tín hiệu được đưa vào Não bộ để xử lý thì BIẾT RẰNG : Đây là Cảm giác trên thân, nó là TÂM chứ không phải là CẢNH, do Giác quan Tiếp xúc với Cảnh mà sinh ra, nó có tính chất Vô thường vì sinh diệt liên tục, nên nó Không có Ngã (Không có chủ thể biết và đối tượng biết – 2 nhân bình đẳng, cùng sinh rồi diệt) – Nó có vị NGỌT và Lệ thuộc vào nó sẽ NGUY KHỐN (Phiền não) nên biết rõ con đường Xuất ly – Cái này là TUỆ TRI (Cái biết đúng sự thật hay GIÁC NGỘ KHÔNG TƯỚNG – Hay là Tuệ Giải thoát)
  4. LIỄU TRI: Khi cái biết nhuẫn nhuyễn xảy ra tự động liên miên không ngừng nghỉ, không cần tác ý do Thực hành thân chứng liên tục – Luôn có PHÁP THÀNH VIÊN MÃN – gọi là cái biết LIỄU TRI hay GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN (Niết bàn)
    Hôm nay Pháp học bổ sung cho bài hôm qua : GIÁC NGỘ và GIẢI THOÁT là gì

You may also like...